نوشته های من

  باگانی ماهانه برای اسفند ۱۳۸۰

کدام نقد ؟!     

Like Like Love Haha Wow Sad Angry   صفات و سجایای بشری شاید همگی مطلق نباشند و جای بحث بسیار در شاخص های رد یا قبول عملکردهای انسانی وجود داشته باشد. اما آنچه این روزها من و بسیاری چون من را می آزارد، شیوع سخن وری بی عمل است. امروزه بسیار متداول است که عده […]