نوشته های من

  باگانی ماهانه برای مرداد ۱۳۸۸

سینامه ۲

Like Like Love Haha Wow Sad Angry آغاز نوشتن برای سی نامه اینبار سخت بود و اگر نبود اصرار دوستان و احساس اشتیاق دیگران، توانی برای نوشتن سراغ نداشتم. دو ماه پرحادثه را بدون سی نامه اما سرشار از نامه های “سی یا سی   آغاز نوشتن برای سی نامه اینبار سخت بود و اگر […]