نوشته های من

  باگانی ماهانه برای آذر ۱۳۹۰

عاشورا

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 17 این روزها از دل نوشتن خیلی جرات می خواهد آنقدر دغدغه ی قضاوت ها را داریم که دل را در پستوی خانه نهان باید کرد در هر حال من عاشورا را دوست می دارم. من عاشورایی که مال ماست را دوست می دارم من این علم های […]

سینامه ۱۵

Like Like Love Haha Wow Sad Angry در راستای گسترش اختیارات در سیناژن همین بس که سرمقاله این شماره بنده، وتو گردید و شورای سردبیری تاخیر را بپذیرفت. اما سرمقاله ی دیگری خواست. ما هم امر شورا را اطاعت کردیم. از آن شماره تا این شماره یکی محموله ی روسیه را فرستادیم یکی هم بازرسی […]